สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซท์

ดิฉัน น้ำอ้อย พันธุ์ฉลาด ล่ามแปลภาษาไทย-เยอรมัน โดยได้รับอนุญาตและสาบานตนโดยศาลคีล
เขต ชเลสวิค-โฮลสไตน์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี
รับแปลเอกสาร หนังสือสำคัญ หนังสือรับรอง หนังสือสัญญาต่างๆที่ท่านต้องใช้ยื่นกับทางหน่วยราชการ
เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส
ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ

เอกสารคดีความต่างๆ เช่นคดีแพ่ง หนังสือคำพิพากษา หนังสือสำคัญแสดงสิทธิปกครองบุตร
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือสัญญาการซื้อขาย หนังสือสัญญาสินสมรส หนังสือมอบฉันทะ ฯลฯ
และเอกสารส่วนตัว เช่นจดหมายส่วนตัว

รับบริการเป็นล่ามในเรื่องส่วนตัว เรื่องทางศาลหรือทางราชการเช่นการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมส
ยื่นเรื่องขอหรือขอต่อวีซ่า การเดินเรื่องปรึกษากับหน่วยงานทางราชการต่างๆ การเดินเรื่องทางกฏหมาย
ขอปรึกษาทนายความ การเจรจาบันทึกสัญญาต่างๆ
นอกจากนั้นดิฉันยินดีรับบริการช่วยกรอกเอกสารต่างๆที่ท่านต้องใช้ ในราคากันเอง

หากท่านต้องการรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่เดนมาร์ก กรุณาคลิกที่
 www.daenemark.org
ผู้หญิงไทยที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิตนในเยอรมันและต้องการความช่วยเหลือในกรณีปัญหาทาง
ครอบครัวหรือถูกหลอกลวง สามารถคลิก  www.contra-sh.de หรือติดต่อดิฉันโดยตรง ยินดีช่วยเหลือคุณค่ะ

ประวัติการศึกษา

หลังจากจบมัธยมต้นที่ประเทศไทย ได้ย้ายมาเรียนต่อที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันีและจบการศึกษา
ชั้นสูงในสาขาวิชาเศรษฐกิจและปกครอง หลังจากนั้นได้จบการศึกษาวิชาชีพเสมียนทนายความและโนทาร์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ล่ามแปลที่ได้รับการสาบานตนโดยศาลเมืองคีล

ติดต่อได้ที่
โทร 04347 908148
โทร 0160 8059107
info@phanchalad-uebersetzung.de